Algemene voorwaarden Lucas Manders Tegelwerken

            ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUCAS MANDERS TEGELWERKEN

                                                    GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 57800553 

 

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Lucas Manders Tegelwerken. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op

www.lucasmanderstegelwerken.nl, worden bij iedere offerte/ opdrachtbevestiging meegezonden en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;

 1. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 2. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Lucas Manders Tegelwerken niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Lucas Manders Tegelwerken is bevestigd;
 3. De wederpartij zal zich nooit kunnen beroepen dat hij/zij de opdracht voor een derde heeft verstrekt, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Lucas Manders Tegelwerken ter kennis heeft gebracht en Lucas Manders Tegelwerken onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Samengevat is diegene die de opdracht heeft verstrekt de opdrachtgever.

 

Artikel 2. OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Lucas Manders Tegelwerken de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd door het zetten van een handtekening. Wanneer de offerte – na mondeling akkoord wederpartij – niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Lucas Manders Tegelwerken er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
 2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Lucas Manders Tegelwerken toch nog worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, en wanneer de herroeping is gedaan binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
 3. In prijskranten, catalogi, of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Lucas Manders Tegelwerken niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 4. Lucas Manders Tegelwerken stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Lucas Manders Tegelwerken bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
 1. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
 2. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
 3. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest en overige kosten;
 4. Op basis van nacalculatie: facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie / daadwerkelijk gemaakte uren;
 5. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Lucas Manders Tegelwerken in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
 6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Lucas Manders Tegelwerken zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Lucas Manders Tegelwerken. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Lucas Manders Tegelwerken naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Lucas Manders Tegelwerken gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken overtreding is Lucas Manders Tegelwerken gerechtigd hiervoor een boete van € 1.000,00 per overtreding in rekening te brengen.

 

Artikel 3. MEERWERK

 1. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen waaronder onvoorziene omstandigheden die tijdens sloopwerkzaamheden tevoorschijn komen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Lucas Manders Tegelwerken bevestigd

worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van (op)levering komt door een wijziging te vervallen;

 1. Eventuele – buiten de opdracht vallende – aanvullende werkzaamheden worden door Lucas Manders Tegelwerken als meerwerk gefactureerd tegen het op dat moment geldende uurloon.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lucas Manders Tegelwerken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project tijdig aan Lucas Manders Tegelwerken worden verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lucas Manders Tegelwerken verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
 2. Lucas Manders Tegelwerken zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De wederpartij zorgt ervoor dat Lucas Manders Tegelwerken tijdig kan beschikken over:
 3. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
 4. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn. Mocht Lucas Manders Tegelwerken bij aankomst haar werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Lucas Manders Tegelwerken gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel per persoon;
 5. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
 6. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
 7. De door Lucas Manders Tegelwerken benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

 1. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om zo aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 2. Alle bad materialen en attributen zoals spiegels, kasten, e.d. zijn verwijderd. Ook alle overige zaken zoals kasten e.d. dienen door de klant te zijn verwijderd;
 3. Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen wanneer Lucas Manders Tegelwerken tevens hak- en breekwerk dient te verrichten. Ondanks de aanwezigheid van tekeningen is eventuele schade altijd voor rekening en risico van de wederpartij;
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag Lucas Manders Tegelwerken bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Lucas Manders Tegelwerken;
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Lucas Manders Tegelwerken

wachten met de uitvoering van die volgende fase totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van betaling van de 1e fase door de wederpartij is Lucas Manders Tegelwerken gerechtigd de start van de vervolgwerkzaamheden op te schorten totdat de openstaande factuur van de eerdere fase is betaald;

 1. De opdracht (bij nieuwbouw) wordt niet opgestart wanneer er geen waterdruk is aangezien er dan niet getest kan worden;
 2. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer.

 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

 1. De genoemde of overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde of overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Lucas Manders Tegelwerken schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen / te leveren;
 2. De genoemde of overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of een andere tijdelijke verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Lucas Manders Tegelwerken kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens Lucas Manders Tegelwerken tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten (bijvoorbeeld in betaling), ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.

 

Artikel 6. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Lucas Manders Tegelwerken in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mee bepalen, een wijziging ondergaan, mag Lucas Manders Tegelwerken deze prijswijzigingen doorvoeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van een vorm van schade.

 

Artikel 7. BETALING

 1. Betaling is binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingsafspraken zijn gemaakt dan zijn deze opgenomen in de factuur;
 2. Facturatie kan ook door middel van een voorschotfactuur en een eindfactuur en is afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg. De hoogte van het voorschot te

weten de aanloopkosten, wordt voor begin van de werkzaamheden afgesproken en bestaat onder andere uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

 1. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW) ook al heeft maar 1 persoon de offerte ondertekend;
 2. Alle door Lucas Manders Tegelwerken gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij komen voor rekening van wederpartij;
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn mag Lucas Manders Tegelwerken een rente doorberekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand;
 4. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting, is Lucas Manders Tegelwerken met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

 

Artikel 8. ANNULERING

 1. Bij annulering door de wederpartij voor de start van de werkzaamheden is de wederpartij de gemaakte kosten – verhoogd met de gederfde winst – aan Lucas Manders Tegelwerken verschuldigd met een minimum van 10% van de hoofdsom, eventueel verhoogd met door Lucas Manders Tegelwerken ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. De wederpartij kan een speciale bestelling niet annuleren.

 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Lucas Manders Tegelwerken geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Lucas Manders Tegelwerken totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren en dient ze gescheiden te houden;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Lucas Manders Tegelwerken zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Door Lucas Manders Tegelwerken geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
 6. Voor het geval dat Lucas Manders Tegelwerken zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lucas Manders Tegelwerken of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lucas Manders Tegelwerken zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10. RECLAMEREN EN GARANTIE

 1. Lucas Manders Tegelwerken garandeert dat voor alle door hem geleverde en/of door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Lucas Manders Tegelwerken garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
 2. Lucas Manders Tegelwerken staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden en het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 1 jaar na oplevering;
 3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling of nalatig onderhoud en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen zoals bijvoorbeeld de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan het tegelwerk waaronder te vroeg in gebruik nemen;
 4. Lucas Manders Tegelwerken verstrekt geen enkele vorm van garantie op werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door Lucas Manders Tegelwerken zijn geleverd ondanks het feit dat de verwerking / montage wel door Lucas Manders Tegelwerken is uitgevoerd;
 5. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Lucas Manders Tegelwerken. Na het verstrijken van deze 8 dagen is reclameren niet meer mogelijk. Lucas Manders Tegelwerken zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 6. Indien een klacht gegrond is, zal Lucas Manders Tegelwerken herstelwerkzaamheden verrichten om de gemaakte afspraken alsnog na te komen, tenzij dit niet mogelijk is. In dat laatste geval zal Lucas Manders Tegelwerken een korting geven;
 7. Van iedere garantie op door de Lucas Manders Tegelwerken geleverde zaken of uitgevoerde projecten zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding van de techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de wederpartij zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan als gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
 8. Reclameren is niet mogelijk:

– indien deze betrekking hebben op nuance- en kleurafwijkingen. Deze liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten waardoor geen reclames mogelijk is;

– monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in dikte naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan;

– haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren op grond waarvan dit geen grond voor afkeuring of schadevergoeding is;

– indien er schade ontstaat terwijl Lucas Manders Tegelwerken de kwaliteit van een vloer heeft afgekeurd en de wederpartij desondanks de opdracht heeft verstrekt voor het bewerken van deze vloer door Lucas Manders Tegelwerken;

– aangaande waterdichtheid tegels. Lucas Manders Tegelwerken staat niet in voor de waterdichtheid van het tegelwerk;

– indien de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden of afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– wanneer de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– wanneer de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Lucas Manders Tegelwerken;

– wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Lucas Manders Tegelwerken (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– wanneer zonder schriftelijke toestemming van Lucas Manders Tegelwerken door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

– indien de ondergrond niet door Lucas Manders Tegelwerken is aangebracht.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Lucas Manders Tegelwerken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Lucas Manders Tegelwerken ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

 1. Lucas Manders Tegelwerken is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer de uitvoering van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onmogelijk worden gemaakt door de wederpartij. De uitgevoerde werkzaamheden en overige vorderingen van Lucas Manders Tegelwerken op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar. Indien Lucas Manders Tegelwerken de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 2. Lucas Manders Tegelwerken behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. OPNEMING, (GOED)KEURING EN RISICO OVERGANG

 1. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclameren). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Lucas Manders Tegelwerken in goede staat heeft ontvangen;
 2. Opneming/oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Lucas Manders Tegelwerken en strekt ertoe, te constateren of Lucas Manders Tegelwerken aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan. De wederpartij ondertekent ter goedkeuring de onderliggende werk bon met vermelding van de uren;
 3. Nadat het werk is opgenomen/opgeleverd, wordt door wederpartij aan Lucas Manders Tegelwerken binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. In het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;
 4. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien

en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

 1. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Lucas Manders Tegelwerken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele

schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

 1. Lucas Manders Tegelwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 2. De aansprakelijkheid van Lucas Manders Tegelwerken voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Lucas Manders Tegelwerken in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Lucas Manders Tegelwerken om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 3. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Lucas Manders Tegelwerken daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;
 4. Wederpartij dient Lucas Manders Tegelwerken altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Lucas Manders Tegelwerken voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lucas Manders Tegelwerken aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Lucas Manders Tegelwerken toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 1. Lucas Manders Tegelwerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. Lucas Manders Tegelwerken ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Lucas Manders Tegelwerken verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter

uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Lucas Manders Tegelwerken wettelijk verplicht is te bewaren. Lucas Manders Tegelwerken is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

 1. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Lucas Manders Tegelwerken wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Lucas Manders Tegelwerken is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Lucas Manders Tegelwerken. Lucas Manders Tegelwerken mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 16. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lucas Manders Tegelwerken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lucas Manders Tegelwerken niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lucas Manders Tegelwerken worden daaronder begrepen;
 3. Lucas Manders Tegelwerken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lucas Manders Tegelwerken zijn verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover Lucas Manders Tegelwerken ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lucas Manders Tegelwerken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

 

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Lucas Manders Tegelwerken is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Lucas Manders Tegelwerken moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lucas Manders Tegelwerken is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Lucas Manders Tegelwerken gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. Deze algemene voorwaarden zijn in januari 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.